คู่มือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

*สำหรับนิสิตใหม่การยื่นเอกสาร ให้อัพโหลดผ่านระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัยฯ หรือส่งไปที่บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
# รายการ
1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์
2 กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2567
3 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมนิสิตชั้นปีที่ 1
4 ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียน ปี1