คู่มือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

*สำหรับนิสิตใหม่การยื่นเอกสาร ให้อัพโหลดผ่านระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัยฯ หรือส่งไปที่บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวนิสิตใหม่ (KU83)
ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี จำปีการศึกษา 2566
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์
ตัวอย่างรูปถ่ายนิสิตเพื่อใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและทำบัตรประจำตัวนิสิต
การขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีผ่านเว็บไซต์
แบบฟอร์ม สบศ.2 (TH)
แบบฟอร์ม สบศ.2 (EN)
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
จองห้องพักสำหรับนิสิตใหม่
สั่งซื้อชุดและเครื่องหมายนิสิตใหม่ (องค์การบริหาร องค์การนิสิต มก.วิทยาเขตศรีราชา)